Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKZałącznik do Uchwały Nr XIII/87/04
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 4 marca 2004r.

Regulamin

Przyznawania Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II


§1

 1. Stypendium jest przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum powiatowego w Rypinie.
 2. Stypendium mogą otrzymać uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, jednocześnie pozostający w trudnych warunkach materialnych.
 3. Stypendium mogą otrzymać także uczniowie - laureaci konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym, osiągający dobre wyniki w nauce i zachowaniu, jednocześnie pozostający w trudnych warunkach materialnych.

§2

Celem stypendium jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań umożliwiających udział w konkursach, olimpiadach.

§3

 1. Stypendium przyznaje komisja stypendialna- na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
 2. Stypendium może być przyznane po ukończeniu pierwszej klasy.
 3. Wniosek o stypendium składa się do 31 października danego roku.
 4. Stypendium nie może otrzymać uczeń, który pobiera stypendium z innych źródeł.

§4

 1. Kandydatów do stypendium przedstawia komisji stypendialnej dyrektor szkoły na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad..
 2. Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:,
  • opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i miesięcznym dochodem netto na członka rodziny,
  • opinię wychowawcy klasy ucznia,
  • zaświadczenie o uczestnictwie ucznia w olimpiadach i konkursach potwierdzone przez dyrektora szkoły,
  • oświadczenie ucznia o nie pobieraniu stypendium z innych źródeł, potwierdzone przez dyrektora szkoły,
  • w przypadku gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach, wynikających z przeciętnego dochodu na l ha przeliczeniowy, obliczanego tak jak do podatku rolnego.

§5

Wysokość przyznanego stypendium uzależnione jest ód środków zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok.

§6

Po analizie dokumentów, o których mowa w § 4 komisja przyznaje stypendium biorąc pod uwagę:
  • czy osoby, które się o nie ubiegają nie otrzymują stypendiów z innych źródeł,
  • średnią ocen ucznia w roku szkolnym,
  • inne szczególne osiągnięcia ucznia (konkursy, olimpiady),
  • łączną liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w tym liczbę dzieci uczących się,
  • średni dochód netto miesięczny na jednego członka rodziny.

§7

O przyznanym stypendium komisja stypendialna zawiadamia dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

§8

Środki finansowe na stypendia zostaną przekazane przez organ prowadzący do szkół w których uczą się stypendyści.

§9

Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem przyznawania stypendiów wykonuje Wydział Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rypinie.


Załącznik do regulaminu - Wniosek o przyznanie powiatowego stypendium im. Jana Pawła II

Początek strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161