Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKINFORMACJE OGÓLNE O ZESPOLE

Szkoła powstała jako Technikum Ekonomiczne l września 1962 roku. Początkowo funkcjonowała przy Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. W październiku 1970 roku oddano do użytku budynek przy ulicy Dworcowej 11, gdzie mieści się do dnia dzisiejsze-go. W 1972 roku przy Techniku Ekonomicznym powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową, łącząc obie szkoły w Zespół Szkół Ekonomicznych, l września 2002 roku szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół nr 2. 31 maja 2003 roku Zespół Szkół nr 2 otrzymał imię Unii Europejskiej.

Szkoła utrzymuje od wielu lat wysoki poziom funkcjonowania, kontynuuje dobre tradycje i prowadzi intensywną działalność na rzecz bogacenia dorobku. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono gruntowne remonty sal lekcyjnych, korytarzy, stolarki okiennej, itp. Dużo uwagi poświęcamy podnoszeniu poziomu osiągnięć szkolnych uczniów i uatrakcyjnianiu procesu nauczania i wychowania. Dużym sukcesem w 2004 roku było uruchomienie w szkole Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, który pozwoli na przeprowadzanie egzaminu pisemnego i praktycznego w zawodzie sprzedawca.

W Zespole Szkół nr 2 w pełni realizowane są zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym wszyscy chętni ucznio-wie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Szeroki jest także udział szkoły w olimpiadach i konkursach. Co roku uczniowie zdobywają liczące się miejsca na szczeblu rejonu, województwa oraz ogólnopolskim, szczególnie w zakresie przedmiotów ekono-micznych. W realizacji procesu wychowawczego wiele uwagi poświęca się także tolerancji, kształtowaniu osobowości, kultury bycia oraz stosuje się różne formy pracy z zagrożonymi i niedostosowanymi społecznie uczniami. Wielopłaszczyznowa i bogata działalność tworzy wizerunek szkoły innowacyjnej i otwartej. Praca szkoły wysoko oce-niana jest przez Starostwo Powiatowe i Delegaturę Kuratorium Oświaty we Włocławku.


Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161