Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Mistrzostwa "EKONOMIKA" w tenisie sto?owym ch?opców
M?odzie?owy Klub Sportowy ?EKONOMIK? w dn.23 marca 2009r by? organizatorem kolejnych Mistrzostw Szko?y w Tenisie Sto?owym ch?opców. Do zawodów zg?osi?o si? 32 uczniów, w?ród których znale?li si? obro?ca tytu?u mistrzowskiego i wicemistrz szko?y z ubieg?ego roku. Niestety obaj rozgrywki zako?czyli w ?wier?finale.
Do fina?owej rozgrywki dotrwali Rados?aw ?apkiewicz z kl. IIIB i Daniel Wykpisz z kl. I b. Po zaci?tym, pi?ciosetowym pojedynku lepszy okaza? si? Daniel Wykpisz. Na trzecim miejscu uplasowa? si? Daniel Szyma?ski z kl. I f, czwarty by? Pawe? ?piewakowski z kl. IVA. Zwyci?zca oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Imprez? zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego mgr Jaros?aw Nawatkowski i mgr Andrzej Pacer.
[2009-04-14 11:24:16 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
WIELKI SUKCES - 14 kolejnych wyjazdów na basen
Dzi?ki staraniom pana Tomasza Szcz?snego i Andrzeja Rycharskiego oraz ?yczliwo?ci Dyrekcji Szko?y, uczniowie i cz?onkowie M?odzie?owego Klubu Sportowego ?Ekonomik? b?d? uczestniczy? w 14 wyjazdach na basen do Sierpca w ramach edycji programu ?Sport dzieci i m?odzie?y?. Pozyskane ?rodki unijne opiewaj? na kwot? 18.050 z?. W ramach projektu m?odzie? skorzysta bezp?atnie z przejazdu, wej?cia na p?ywalni? oraz wy?ywienia.

Ze sportowym pozdrowieniem MKS ?Ekonomik?
[2009-03-26 20:19:41 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nasi uczniowie znow na p?ywalni ...
W dniu 21 marca byli?my na basenie. W tym roku szkolnym po raz czwarty uczestniczyli?my na zaj?ciach w Sierpcu na p?ywalni krytej. Do tej pory wyjazdy finansowane by?y ze ?rodk???w wygospodarowanych ze ?r???de? pozaszkolnych. Poprzednie wyjazdy odby?y si? w dniach 8 listopada,
6 grudnia, 18 lutego. Z tej formy wypoczynku skorzysta?o do tej pory 100 naszych uczni???w.


oto kilka fotek z ostatniego wyjazdu???.
[2009-03-26 19:55:44 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Pierwszy Dzie? Wiosny - mecze pi?ki siatkowej
W dniu 20 marca (pierwszego dnia wiosny) w szkole odby?y si? mecze pi?ki siatkowej uczniów z nauczycielami. By?o wiele ?miechu, emocji i walki na parkiecie. W obu przypadkach m?odzie? okaza?a si? lepsza od belfrów.

Zobacz zdjecia
[2009-03-26 19:49:31 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
18.03.2009. Porozumienie o wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Logistyki w Poznaniu
Zawarli?my porozumienie o wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Logistyki w Poznaniu.
Porozumienie zawarte jest w zwi?zku z programem wspó?pracy Wy?szej Szko?y Logistyki ze szko?ami ponadgimnazjalnymi i policealnymi, kszta?c?cymi w zawodach: ?Technik logistyk? i ?Technik spedytor?. Przedmiotem porozumienia jest okre?lenie zasad wspó?pracy stron w zakresie podejmowania wspólnych przedsi?wzi?? o charakterze informacyjnym, promuj?cym strony i ich dzia?alno??.
[2009-03-18 23:44:34 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
09.03.2009 - Og?oszenie o przetargu (cz??ciowa wymiana instalacji elektrycznej)
W dziale przetargi (aktualne) zamieszczono ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci nieprzekraczajacej 60.000 EURO, ktorego przedmiotem jest czesciowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku glownym Zespolu Szkol nr 2 w Rypinie. (wi?cej informacji)
[2009-03-10 15:28:16 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
BILARDOWE MISTRZOSTWA SZKO?Y PRZY ZIELONYM STOLE
M?odzie?owy Klub Sportowy Ekonomik by? organizatorem Mistrzostw Szko?y w Bilard w odmian? ?9?.
W dniu 12.02.2009 r do rywalizacji przyst?pili ch?opcy. Po zaci?tych walkach eliminacyjnych wy?oniono pó?finalistów, którzy przyst?pili do ostatecznej rozgrywki o tytu? mistrzowski.
Osoby z turnieju dziewcz?t i ch?opców, które zaj??y miejsca I- IV b?d? reprezentowa?y Szko?? w Mistrzostwach Powiatu w Bilard. Organizatorzy i zarazem s?dziowie zawodów mgr Tomasz Szcz?sny i mgr Andrzej Rycharski gratuluj? osi?gni?tych wyników i ?ycz? dalszych sukcesów na ?zielonym stole?.

Zobacz zdjecia
[2009-02-13 21:16:04 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wampiriada w Ekonomiku
10 lutego 2009r. odby?a si? I Szkolna Wampiriada w Zespole Szkó? nr 2 w Rypinie. Zainteresowanie akcj? by?o bardzo du?e. Zg?osi?o si? 41 osób, jednak krew pobrano tylko od 29. 19 ochotników nie mog?o zosta? krwiodawcami ze wzgl?du na przebyt? niedawno gryp? i obecno?? leków w organizmie. ??cznie uczniowie oddali 13,050 litrów krwi. Po zako?czeniu akcji m?odzi krwiodawcy otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
Tradycje krwiodawstwa w Ekonomiku si?gaj? 1998r. Przez 11 lat honorowi dawcy z naszej szko?y oddali imponuj?c? ilo?? 297 litrów krwi.
Zobacz zdjecia

[2009-02-13 11:36:52 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
STUDNIÓWKI 2009 - zdjecia
Tegoroczni maturzy?ci z naszej szko?y bawili si? w nocy z soboty na niedziele 31.01.09 oraz 07.02.2009 na balach studniówkowych. Zobacz zdj?cia:

31.01.2009   07.02.2009
[2009-02-10 18:16:54 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wywiadówka !!
Dnia 29 (czwartek) stycznia 2009 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2009-01-16 14:14:37 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161